מידע נחוץ לאבלים

כיצד לנהוג לאחר פטירה?
* חשוב להדגיש כי כל אזרח במדינת ישראל, זכאי לשירותי קבורה באזור מגוריו ללא תשלום,
  כולל העברת הנפטר לבית הלוויות באותו אזור.
פטירה בבית:
* יש להזמין אל בית הנפטר רופא לשם קביעת המוות והכנת תעודת פטירה.
* על פי חוק, המשפחה מחוייבת לפנות למשטרה בכל מקרה של פטירה בבית, במתקן כליאה או במוסד לחולי נפש.
* במקרה שיש חשד למוות לא-טבעי, תפנה המשטרה את הנפטר באמבולנס מטעמה.
* למשפחה הקרובה עומדת הזכות להתנגד לניתוח שלאחר המוות.
* במקרה שנקבע כי המוות הוא טבעי, תמסור המשטרה אישור למשפחה ותורה להם ליצור קשר עם נציגי חברה לענייני קבורה.

הרשימה המלאה של חברות לענייני קבורה נמצאת באתר המשרד לשירותי דת בכתובת: www.dat.gov.il או במוקד הטלפוני: 02-5311111

פטירה בבית חולים:
* הודעת פטירה תימסר למשפחה על ידי מנהל המחלקה בבית החולים.
* במקרה של פטירה בעקבות תאונה, יש להצטייד גם באישור משטרה.
* הוצאת רישיון קבורה ממשרד הבריאות, על מנת להזמין שירותי קבורה ליקירכם עליכם להמציא רישיון לקבורת הנפטר בנוסף לתעודת הפטירה כאמור לעיל, אם הפטירה הייתה בבית חולים ממשלתי יש לפנות למחלקת קבלת חולים בבית החולים, בבית חולים שאינו ממשלתי או במקרה של פטירה בבית יש לפנות ללשכת הבריאות המחוזית או הנפתית עם הצגת הודעת פטירה חתומה בשלושה עותקים ע"י רופא מוסמך ותעודת זהות של הנפטר.
* לתיאום מועד ההלוויה יש לפנות לחברה לענייני קבורה הרלוונטית, רצוי ממקום מגוריו של הנפטר/ת בצירוף רישיון הקבורה.
* תעודת פטירה ממשרד הפנים - לצורך הנפקת תעודת הפטירה (לא נדרשת לצורך קבורת הנפטר) ניתן להגיש בקשה באמצעות טופס מקוון באתר משרד הפנים בכתובת: www.moin.gov.il או לגשת ללשכת מרשם האוכלוסין במקום מגורי הנפטר.
הרשאים לקבל שירות זה הינם כל אלו המבקשים בעבור בן/בת הזוג, ילדיו,הוריו, או בעבור מי שיש לו עניין בדבר, בצירוף מכתב הסבר.
לבירור פרטים נוספים ניתן להתקשר למרכז שירות ומידע ארצי של רשות האוכלוסין, בטלפון: *3450 או 1-222-34-50. 
הבאת הנפטר לקבורה:
החברה לענייני קבורה תתאם את זמן ההלוויה על פי לוח הזמנים של החברה, תוך התחשבות רבה בהעדפת בני המשפחה.
* בתי העלמין פועלים בימות החול בכל שעות היום ובמקצת שעות הלילה, ואינם פועלים בשבתות ובחגי ישראל כדוגמת: ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות, שמחת תורה, פסח, שביעי של פסח וחג השבועות.
* החברה לענייני קבורה מחויבת לטפל בהבאת נפטר לקבורה בלא תשלום, ובלבד שעל פי מרשם האוכלוסין התגורר הנפטר בתחום הרשות המקומית שבה החברה קדישא פועלת.
האם יש לשלם עבור שירותי קבורה בישראל?
* המוסד לביטוח לאומי מעביר ישירות לחברה לענייני קבורה את דמי הקבורה, שנועדו לממן את הוצאות החברה לענייני קבורה בגין סידורי ההלוויה וקבורה. לפיכך אינכם נדרשים להעביר תשלום כלשהוא לחברה לענייני קבורה.
שירותי קבורה שהחברה קדישא חייבת לספק בלא תשלום:
* מקום קבורה - הקצאת חלקת קבר על פי סדרי הקבורה שנקבעו בבית העלמין בו פועלת החברה לענייני קבורה. בני משפחה המעוניינים לקבור את הנפטר בחלקת קבר המוגדרת על-ידי הביטוח הלאומי כ"חלקה חריגה" יצטרכו לשאת בתשלום עבור חלקת הקבורה, התעריף המלא צריך שיהיה מפורסם במשרדי החברה.
* על פי חוק שירותי הדת היהודיים חברה לענייני קבורה מחוייבת להציג לציבור מפה מפורטת של בית העלמין בחתימת נציג המוסד לביטוח לאומי, עם סימון חלקות הקבר המוגדרות כחלקות חריגות, שעליהן החברה לענייני קבורה רשאית לגבות תשלום.
* היקף מקומות הקבורה המוגדרים כחלקות חריגות לא יעלה על 10% ממספר מקומות הקבורה הפנויים בבית העלמין בו פועלת החברה ביום שנחתם ההסכם בין החברה למוסד לביטוח לאומי.
(ככל שהמשפחה תבקש לקבור את הנפטר בחלקה המוגדרת כחריגה נחברה לענייני קבורה תהיה רשאית לגבות תשלום בהתאם לתעריפים שפורסמו במשרדיה).
* הובלת הנפטר - על החברה לענייני קבורה להעביר את הנפטר ממקום הפטירה/הימצאו למקום הקבורה הנמצא בתחום הרשות המקומית שהיא פועלת בה (אם מקום הפטירה/הימצאו נמצא מחוץ לתחום הרשות המקומית שהיא פועלת בה, תהיה ההעברה כרוכה בתשלום על פי תעריפי המוסד לביטוח לאומי המפורסמים ב: www.btl.gov.il ).
* העברת הנפטר לקבורה ביום ההלוויה נעשית בכל שעות היממה.
* העברת הנפטר לבית הלוויות שלא ביום ההלוויה, תעשה ללא תשלום בשעות העבודה הנהוגות בישראל. (העברת הנפטר לבית הלוויות שלא ביום ההלוויה ולא בשעות העבודה הרגילות כרוכה בתשלום לחברה לענייני קבורה).
* העברת הנפטר מבית החולים למקום הקבורה תעשה ללא תשלום (בתנאי שהנפטר התגורר בתחום הרשות המקומית של בית ההלוויה) גם אם בית החולים נמצא מחוץ לתחום הרשות המקומית שהחברה לענייני קבורה פועלת בה, ובלבד שבית החולים מספק שירותים רפואיים לתושבי הרשות המקומית שהנפטר התגורר בה.
שירותים נוספים הניתנים ללא תשלום:
* בנוסף לשירות המיוחד כאמור לעיל, תכריכי פשתן, מודעות ועוד
* יודגש כי ברוב המקרים הובלת הנפטר על ידי החברה לענייני קבורה אינה כרוכה בתשלום כאמור לעיל, לפיכך, קבלת שירות מחברות פרטיות הינה על אחריותכם המלאה.
* בני משפחה המעוניינים לקבור את הנפטר בחלקת קבר המוגדרת על ידי הביטוח הלאומי כ"חלקה חריגה" יצטרכו לשאת בתשלום עבור חלקת קבורה, התעריף המלא צריך שיהיה מפורסם במשרדי החברה לענייני קבורה.
* במקרים שתושב הארץ מבקש לרכוש חלקת קבר בעודו בחיים, עליו לשלם לחברה קדישא בעבור חלקת הקבר על פי התעריפים הקבועים בחוק. 
רשימת התעריפים נמצאת באתר המשרד לשירותי דת, בכתובת: www.dat.gov.il
דמי קבורה - נפטר בחו"ל המובא לקבורה בארץ:
* משפחתו של תושב/ת ישראל שנפטר בחו"ל, המעוניינת להביא את הנפטר לקבורה בארץ, צריכה לפנות אל סניף המוסד לביטוח לאומי שבמקום מגוריו של הנפטר, למחלקת הביטוח והגבייה, ולקבל מהם אישור על התושבות של הנפטר.
* לעניין זה תושב/ת ישראל הינו מי שלפי הגדרות המוסד לביטוח לאומי מוגדר ככזה.
* את האישור מהמוסד לביטוח לאומי יש למסור לחברה לענייני קבורה בארץ.
* באפשרות המשפחה לתת לחברה לענייני קבורה בטחונות כספיים למשך 30 ימים, כדי לאפשר את הבאת הנפטר לקבורה בישראל, וזאת עד להמצאת אישור תושבות מהמוסד לביטוח לאומי. כאשר קיימת חוסר וודאות לעניין התשובות יש לפנות למשרד לביטוח לאומי.
* החברה לענייני קבורה רשאית לגבות תשלום בגין שחרור הנפטר מהמכס (אגרת משרד הבריאות), תשלום בגין הטיפול בהוצאת רישיון קבורה ותשלום בעד הטיפול של הצוות מטעם החברה המטפלת בשחרור הנפטר מהמכס.  


 

אפיק פרסום בניית אתרים