קבלת הכתובה לפני החתונה

 
כשבוע לפני החופה ולאחר שהושלמו כל הנדרש וכל הבירורים בתיק הנישואין, יקבלו בני הזוג את ה"כתובה", והם ימסרוה לידי הרב המקדש.
הרב עורך החופה ידאג להחזרת "העתק הכתובה" אל מח' הנישואין, תוך שבוע מיום הנישואין, לרבות טופס הפרטים הנלווה כשהוא מלא וחתום על ידו.

אפיק פרסום בניית אתרים